REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOWA.COM.PL

 (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem https://kowa.com.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

a) CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Sklepie Internetowym;

b) INFORMACJA O ZAMÓWIENIU – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat;

c) KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Sklepu Internetowego i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie ze Sklepu Internetowego;

d) KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium RP, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanym przez Sprzedawcę Potwierdzeniu Zamówienia;

e) KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium RP;

f) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA– podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;

h) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – przesyłana przez Sprzedawcę informacja nt. skompletowania złożonego przez Klienta Zamówienia, stanowiąca jego akceptację przez Sprzedawcę;

i) SKLEP INTERNETOWY – działająca pod adresem http://kowa.sklep.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także Sklepem Internetowym;

j) SPRZEDAWCA – Firma Kowa S.C. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 34. 94-239 Łódź,
zarejestrowana przez Urząd Miasta Łodzi, Referat Handlu i Usług,
Delegatura Łódź Polesie ul. Krzemieniecka 2b
Ewidencja Działalności Gospodarczej - nr 43897
Nr NIP firmy – 727-00-08-423         Nr REGON – 470505084
Współwłaścicielami firmy są: Zbigniew Kowalik i Zdzisława Kowalik.
tel. +48 42 634 79 65 lub +48 601 292 090
(opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika właściwego operatora),
e-mail: kowasc@gmail.com;

k) TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, po otrzymaniu od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia;

l) ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę.

3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

§2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze Sklepu Internetowego jest wybór jednej z dróg postępowania:

a) rejestracja w portalu działającym pod adresem kowa.com.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;

b) posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;

c) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych bez rejestracji Konta;

Niezbędne jest również:

a) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową.W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz przy składaniu zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, itp.;

b) potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;

2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, podanych w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać w zakładce „Informacja / Polityka Prywatności”.

3. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy hasła do utworzonego przez siebie Konta i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

4. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem.

5. Zakładając Konto, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym kowa.com.pl, dostępnym pod tym samym adresem w zakładce „Informacja / Regulamin”. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, składając Zamówienie, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

§3 WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, lub jeśli wybierze sposób zamówienia bez rejestracji konta.

2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Sklepie Internetowym, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać ilość zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, albo wskazać możliwość odbioru osobistego Zamówienia pod adresem sklepu Sprzedawcy. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktach, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o Zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta.

3. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Jeśli Towar zamówiony przez Klienta będzie niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, kiedy nie wszystkie spośród wybranych przez Klienta Produktów będą dostępne i Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 96 godzin, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia.

4. Po skompletowaniu całego zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie Zamówienia”. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.

5. Od chwili wyraźnej akceptacji przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia i wysłania Potwierdzenia Zamówienia, umowa jest zawarta. Akceptacja ma miejsce, gdy Sprzedawca wyśle do Klienta e-mail z tematem: „Potwierdzenie Zamówienia” i e-mail ten zostanie przekazany do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie.

6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie Zamówienia”, jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy wiążącą ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania Potwierdzenia Zamówienia, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.

7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium RP. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze RP.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.

9. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w Potwierdzeniu Zamówienia. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

10. Zamówienie jest aktualne przez 96 godzin od chwili Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. W ciągu 96 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany uiścić Łączny Koszt Zamówienia, chyba że wybrał inną niż płatności on-line formę zapłaty, zgodnie z treścią §4 poniżej.

 

§4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Sklepie Internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich.

2. Wiążącą i ostateczną jest Cena Produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Sklepie Internetowym, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności.

3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem ww. czynności.

4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informację o tym znajdzie Klient na stronie internetowej – zakładka „Informacja / Wysyłka”.

6. Za Zamówienia składane w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:

a) płatność przy odbiorze - w przypadku dostawy za pomocą kuriera lub odbioru osobistego w sklepie Sprzedawcy;

b) płatność elektroniczna w formie przelewu na numer konta bankowego Sprzedawcy.

Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty, Klient może się zapoznać rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na temat metod płatności Klient może znaleźć również na stronie internetowej – zakładka „Informacja / Wysyłka”.

7. W przypadku zapłaty za Produkty kurierowi, jak również przy odbiorze osobistym w sklepie Sprzedawcy, Klient może uiścić cenę wyłącznie gotówką.

8. W przypadku płatności elektronicznej realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 96 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy całą kwotą przypadającą do zapłaty.

9. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta.

 

§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

 

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:

a) przesyłka kurierska;

b) przesyłka kurierska pobraniowa;

c) osobisty odbiór Zamówienia w sklepie Sprzedawcy;

3. Na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient powinien zapoznać rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na ten temat Klient może znaleźć na stronie internetowej sklepu w zakładce „Informacja / Wysyłka”.

4. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.

5. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, dostawa będzie niezwłoczna. Wyjątek stanowić mogą jedynie zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie w takiej sytuacji niezwłocznie poinformowany o terminie oczekiwania.

6. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia przez kuriera Konsumentowi Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzające ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera. W tym przypadku w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Wszelkie dodatkowe lub specjalne opakowania podlegają dodatkowym, wskazanym w odpowiednich instrukcjach widocznych dla Klienta, opłatom.

8. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia to Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawca i skorygowane.

 

§6 REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane:

- listownie na adres Kowa S.C. ul. Łubinowa 34, 94-239 Łódź

- drogą mailową na adres kowasc@gmail.com

- osobiście w sklepie, w którym Sprzedawca prowadzi działalność – adres Kowa S.C. ul. Łubinowa 34, 94-239 Łódź

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

 

§7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Sprzedawca może odstąpić od umowy, gdy Produkt jest niedostępny w jego magazynie. W takim przypadku jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia mu Zamówienia.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres:
Kowa S.C. ul. Łubinowa 34, 94-239 Łódź oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny m.in. jako załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik 2) są dołączane przez Sprzedawcę także do każdego Zamówienia.
Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. 

3. Sprzedawca każdorazowo po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdzi ten fakt Konsumentowi. Potwierdzenie takie wysłane zostanie każdorazowo na adres e-mail Konsumenta. 

4. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsument, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

6. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§8 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma Kowa S.C. 94-239 Łódź ul. Łubinowa 34. Dane te są przetwarzane przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Informacja / Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień zostanie odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta na portalu kowa.com.pl, zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte.

5. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia. 

6. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie Internetowym lub odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepie Sprzedawcy. 

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu Internetowego.

9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

 

Łódź, dnia 01-01-2018 roku

Załącznik nr 1

 

Wzór wniosku o odstąpienie od umowy